Erialad:

- viimistleja (krohvija, maaler plaatija), õppe kogumaht 120 (teooria 30, praktika õppetöökojas 90), maksumus 1800€,

- kaks viimistleja eriala õppe kogumaht: 90 (teooria 24, praktika õppetöökojas 66), maksumus 1350€,

- üks viimistleja eriala õppe kogumaht: 60 (teooria 18, praktika õppetöökojas 42), maksumus 900€.

 

Koolituse algus 2021 aastal:11.01.2021,  08.02.2021, 08.03. 2021, 05.04.2021, 03.05.2021, 31.05.2021, , 28.06.2021, 26.07.2021, 23.08.2021, 20.09.2021, 18.10.2021, 15.11.2021, 13.12.2021  

Koolituse kestus on akadeemilistes tundides (45 minutit)

Võib alustada koolituse muudel sobivatel aegadel.

 

 

Õppekava nimetus: krohvija, maaler, plaatija. Koostatud kutsestandardi esmane kutse ja kooli õppekava alusel     

Õppekavarühm: ISCED klassifikaator: 073 Arhitektuur ja ehitus, 0732 Ehitus ja tsiviilrajatised.

Õpiväljundid: Koolituse läbinu hindab aluspindade tehnilist olukorda, valib materjalid vastavalt aluspinnale.

Krohvija: Oskab hoonete ja rajatiste erinevad pinnad soojustada, krohvida ja tasandada.

Maaler: Teostab viimistlevate pindade  lõppviimistluse (nt värvib, lakkib, õlitab). Katab viimistlevad pinnad rullmaterjaliga.

Plaatija: Ettevalmistab pinnad plaatimistööde tegemiseks ja plaadib pinnad.

Õpingute alustamise tingimused: Kõigile huvilistele, vajalik on normaalne füüsiline vorm ja soov asuda tööle viimistlejana. Koolituse tulemusel on õppija omandanud vajalikud teadmised ja tööoskused  ja on valmis antud kutsealal tööd alustada.

Õppe kogumaht: 120 (auditoorne töö 30, praktiline töö kooli töökojas, toimub juhendatud õppimine  90)

Õppekava sisu. Kontaktõpe:

Krohvija: Pindade ettevalmistamine krohvimiseks. Pindade krohvimine, värvimine, parandamine. Pindade loodimine.

Maaler: Viimistlevate pindade ettevalmistamine. Värvitavate pindade kruntimine, tasandamine ja pahteldamine ning järeltöötlemine. Vuukide ja ühenduskohtade hermetiseerimine. Rullmaterjalidega kaetavate pindade ettevalmistamine, pindade tasandamine, pahteldamine, kruntimine ja värvimine.

Plaatija: Pindade puhastamine. Plaaditavatele pindadele  krundi ja hüdroisolatsiooni paigaldamine. Pindade plaatimine plaatidega. Plaaditud pindade vuukimine. Plaaditud pindade remontimine.

Praktiline tegevus: Tööohutus alane juhendamine. Töökoha korraldamine. Tutvumine töövahenditega. Pindade ettevalmistamine krohvimiseks, maalrimiseks ja plaatimiseks. Pindade töötlemine. Tööde teostamine praktikajuhendaja juhendamisel. Proovitöö sooritamine.  

Õppekeskkond: Teoreetiline väljaõpe toimub õppeklassis, mis on sisustatud õppelaudadega ja toolidega õpilastele, tahvliga, plakatitega ja õppekirjandusega. Praktika toimub Ehitajate Koolituskeskuse ehitustööde töökojas üldpinnaga 160m² mis on varustatud tööriistade komplektidega ja materjalidega põhiliste ehitustööde liikide õpetamiseks

Õppematerjalide loend: Õppetöös kasutatakse õpikuid, plakateid.

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid: Vähemalt 80% osaletud õppetöös ja omandanud õpiväljundid, hindamismeetod – suuline eksam ja praktiline lõputöö õppetöökojas. Kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud  ning hindamise läbinud positiivsele tulemusele antakse õppijale Ehitajate Koolituskeskuse  tunnistus vastava  eriala koolituse läbimise kohta. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse tõend koolitusel osalemise kohta läbitud teemade lõikes.

 

 

Lektorite nimed:

M.Žitnikova-Snopkovskaja (ehitusviimistleja) - üle 10.a täiskasvanute koolitamise kogemus   

H. Vetik (mäeinsener) -  üle 10.a täiskasvanute koolitamise kogemus.