EHITAJATE KOOLITUSKESKUSES

ÕPPETÖÖ  KORRALDAMISE EESKIRI

 

1.     Üldsätted

1.1. Õppetöö organiseerimise eeskiri Ehitajate Koolituskeskuses  (edaspidi Eeskiri) määrab õpilaste vastuvõtmise korra kursustele, kursuste lõpetamine, väljaarvamine kursustelt ning õpilaste kohustused õppimise ajal.

1.2. Käesolev Eeskiri on kohustuslik täitmiseks juhtkonnale, kõikidele Ehitajate Koolituskeskuse töötajatele ja õpilastele.

 

2.     Kursustele vastuvõtt

2.1. EKK kursustele võetakse vastu vähemalt 16-aastaseid põhiharidusega isikuid.

2.2. Osa erialadest on vastavate õppekavadega määratletud eritingimused kursustele vastuvõtuks (tervislik seisund, vanusepiirangud, juhilubade olemasolu vms.).

2.3. Õpilase vastuvõtu aluseks on kursustele suunava ettevõtte/asutuse tellimuskiri ning õpilase avaldus.

2.4. Tellimuses vormistatkse suunava nimi, kursuste nimetus ja tasumise garantii

2.5. Kursustele asuv õpilane kirjutab sooviavalduse vabas vormis EKK direktori nimele. Avalduses peavad olema kirjutatud avaldaja nimi, isikukood ja telefon, valitud kursuse nimetus ja suunava ettevõtte nimetus.

 

3.     Kursustelt väljaarvamise kord

3.1. Õpilase, kes ei täida õppekavade nõudeid ja süstemaatiliselt ning põhjendamatult puudub õppetundidest, võib kursustelt välja arvata ilma tagasiastumise õiguseta.

3.2. Nimetatud põhjusel väljaarvamise korral ja muudel EKK-st mitteoleneval põhjusel õpingute katkemise juhtudel peab õpilase suunatud asutus kompenseerima koolituskulud.või saada tagastatud summa, välja arvatud kulutatud raha tema koolitamisele.

3.3. Õpilase haiguse tõttu  või muul mõjuval põhjusel ta võib jätkata õppust teise gruppiga.

 

4.     Lõpetamise kord

4.1. Kui õpilane on omandanud õppekava täies mahus ja sooritanud teooriaeksamid suuliselt või kirjalikult ning teinud proovitöö või esitanud tõendi tootmispraktika sooritamise kohta, loetakse ta kursused lõpetanuks.

4.2. Eksamikomisjoni protokolli kantakse kursuse lõpetanu nimi ja perekonnanimi, isikukood, haridus, eriala enne kursusele astumist, teooria ja praktika hinne, omistatud eriala.

4.3. Juhul kui õpilane ei saanud sooritada eksamit esimesel korral või mõjuval põhjusel eksamile mitteilmumise korral on õpilasel õigus anda eksam  järgmise grupi koosseisus või järeleksamil. Järeleksami aja määrab eksamikomisjon.

4.4. Eksamikomisjoni protokolli alusel antakse edukalt eksamid sooritanud õpilasele välja dokument kursuse lõpetamise kohta. Dokumendi vorm ja sisu  määratakse vastava EKK  määrustikuga.

4.5. Kursuse lõpetamist tõendava dokumendi väljaandmisel registreeritakse see dokumentide väljaandmise ˛urnaalis. Sinna kantakse  väljaandmise kuupäev, dokumendi number, kursuse lõpetanu nimi ja perekonnanimi, isikukood, eriala. Samuti protokolli number ja kursuse lõpetamise kuupäev. Dokumendi antakse välja kursuste lõpetanule või tema poolt volitatud isikule allkirja vastu.

 

5.     Õpilaste õigused ja kohustused

5.1. Õpilastel on õigus:

-        valida huvidele ja võimetele/võimalustele vastav eriala;

-        enne kursustele astumist tutvuda valitava eriala õppekavaga;

-        õppetööst vabal ajal kasutada õpetava eriala kohast tehnilist kirjandust EKK raamatukogus;

-        eksamite eel saada grupi- või individuaalkonsultatsioone;

-        jätkata õpinguid järgneva grupiga, kui haiguse tõttu või muul mõjuval põhjusel pole võimalik lõpetada kursust oma grupiga;  

-        saada EKK õppetööst osavõttu kinnitavaid tõendeid, graafikuid;

-        eksamite ebaõnnestumise korral anda järeleksam;

-        taotleda tunnistuse dublikaadi saamist originaali hävinemise või kaotamise korral.

5.2. Õpilased on kohustatud:

-        järgima EKK õppeprotsessi läbiviimiseks kehtestatud eeskirju ja kannavad vastutust nende nõuete rikkumise eest;

-        osa võtma õppetööst vastavalt tunniplaanile;

-        kohusetundlikult kaasa töötama tundides õpitava eriala teoreetiliste teadmiste ja praktiliste töövõtete täiuslikuks omandamiseks;  

-        täitma õppejõudude ja meistrite koolitusalaseid ülesandeid ja korraldusi;

-        järgima töökaitse- ja ohutustehnika eeskirju, vältima oma tegevusega kaasõpilastele ja kooli varale kahju tekitamist;

-        konfliktsituatsiooni tekkimise korral pöörduma gruppi juhendava meistri/õppejõu või vajadusel vahetult EKK juhtkonna poole.

 

6.     Õppemaksu kehtestamise kord

6.1. EKK-s peetavad kursused on tasulised.

6.2. Hind sisaldab:

1)    konkreetset kursust läbiviivate õppejõudude ja töökoolituse meistrite töötasu (baseerub igaks aastaks läbivaadataval tunnitasu määral); 

2)    administratiiv- majandus- ja teenindava personali töötasu (arvutatakse tegevuskuludena p.1. alusel);

3)    EV seadusandlusega ettenähtud sotsiaalmaks (vastav protsent p.1 ja p.2 kuludest);

4)    otsesed materiaalsed kulutused ühe õpilase koolitamiseks EKK-s (kulutused materjalidele, tööriistadele, eririietusele jne.);

5)    tootmispraktika sooritamisega seotud kulutused (õppemehhanismide rentimiseks ja teenustasu tootmisinstruktoritele);

6)    kommunaal- ja muud majanduskulud (küte, elektri- ja veevarustus, telefoniside jne., samuti amortisatsioon).

6.3. EKK-s  aasta alguses kinnitatud teenuste hinnad jäävad muutmatuiks aasta lõpuni (väljaarvatud erakordsed, EKK-st mitteolenevad põhjused). Aastasisesed hinnamuudatused ei laiene juba tööd alustanud gruppidele.

6.4. Tellijatele arvete esitamise aluseks koolituse eest on nende tellimuskirjad ja õpilaste kursustele astumise sooviavaldused.

6.5. Tellija soovi korral sõlmitakse tema ja EKK-vaheline koolitusleping, milles fikseeritakse poolte kokkuleppetingimused, nende õigused ja kohustused, kursuste maksumus, nende eest maksmise kord ja muud küsimused.

6.6. Reeglina kuulub õppemaksu arve tasumisele koolitustähtaja jooksul. EKK-l on õigus jätta dokument koolituse lõpetamise kohta välja andmata kuni kogu rahasumma laekumiseni.

 

7.     ÕPPEPROTSESSI KVALITEEDI TAGAMISE ALUSED

7.1 Õppekavad

Kõik õppekavad koostatakse arvestades kutsestandardite nõudeid ja kooskõlastatakse vastavate kutsealade liitudega (Keevitusühinguga, Ehitusettevõtjate liiduga). Alates 1999.a kõik õppekavad olid registreeritud Haridusministeeriumis. Viimane Koolitusluba oli antud viieks aastaks 2012.a nr 6597. Alates 2016.a täiskasvanute täiendkoolitamise tegevusload registreeritakse Haridusministeeriumi veebilehel.

7.2 Õppekeskkond

Kõik neli õppeklassi on varustatud laudadega, toolidega, tahvliga, plakatitega, õppekirjandusega. Klasside keskmine pindala on 47m². On olemas keevitustööde töökoda pindalaga 108m². Töökoda on varustatud 18 tööpostiga, keevituse seadmetega  käsikaarkeevituseks, poolautomaatkeevituseks, TIG keevituseks ning gaaskeevituseks, tööriistadega ja sissevoolu- ja väljatõmbeventilatsiooniga. Ehitusviimistlejate praktiline õpe toimub ehitustööde töökojas üldpinnaga 160m², kus on maksimaalselt 10 töökohta ja on varustatud tööriistade komplektidega põhiliste ehitustööde liikide õpetamiseks ja ehitusmaterjalidega. Mehhaanikatöökoda on varustatud trei-  ja puurpinkidega, mehhaaniliste saega ja lukksepa laudadega.

7.3 Lektorid ja sidemed tegutsevate ettevõttetega

Ehitajate Koolituskeskuses õpetajatena töötavad inimesed, kes omavad vähemalt keskeri haridus ja omavad täiskasvanute koolituse tööstaazi mitte vähem kui 10.a. Enamus nendest on Ehitajate Koolituskeskuse koosseisulised töötajad, kes omavad teadmisi ja praktilisi kogemusi. On olemas kauakestvaid sidemeid ehitusettevõttetega, mis annab võimaluse suunata õpilasi tootmispraktikale, samuti, rida juhtumitel, soovitada neid tööle.

7.4 Tagasiside

     Õppeprotsessi täiustamise eesmärgiks koolituse lõpetajad võivad täita küsimustiku, kus annavad oma  arvamuse, hinnangu  ja ettepanekud koolituse kohta.