Erialad:   - ehituskonstruktsioonide monteerija, 

                - keskkonnatehnika lukksepp,

                - elektrimonteerija,

                - troppija.

 

Koolituse algus 2020 aastal: 18.01.2021, 01.02.2021, 15.02.2021, 01.03.2021, 15.03. 2021, 29.03.2021, 12.04.2021, 26.04.2021, 10.05.2021, 24.05.2021, 07.06.2021, 21.06.2021, 05.07.2021, 19.07.2021, 02.08.2021, 16.08.2021, 30.08.2021, 13.09.2021, 27.09.2021, 11.10.2021, 25.10.2021, 08.11.2021, 22.11.2021, 06.12.2021, 20.12.2021

 

Koolituse kestus on akadeemilistes tundides (45 minutit)

Võib alustada koolituse muudel sobivatel aegadel.

 

Õppekava nimetus: Ehituskonstruktsioonide monteerija. Koostatud kutsestandardi monteerija,

Õppekava rühm: ISCED klassifikaator: 073 Arhitektuur ja ehitus, 0732 Ehitus ja tsiviilrajatised.

Õpiväljundid:  Õpilane monteerib metallkonstruktsioonid. Kontrollib ja ettevalmistab aluspinna. Ettevalmistab kinnitussõlmed. Monteerib montaa˛ielemendid, asetab paigale, rihtib, kinnitab. Monteerib raudbetoondetaile. Õpilane teab troppimistöid,  ladustab ja paigaldab materjalid.

Õpingute alustamise tingimused: Vajalik on normaalne füüsiline vorm ja soov töötada monteerijana. Monteerija on oskustööline, kes töötab ehitusettevõttes. Monteerija peamised tööülesanded on terasest ja raudbetoonist konstruktsioonielementide ja ehitusdetailide monteerimine.  

Õppe kogumaht: 120t (auditoorne töö 30t, praktika töökeskkonnas, toimub juhendatud õppimine 90t) maksumus 1500€

Õppe sisu

Kontaktõpe: Metallkonstruktsioonide monteerimine. Aluspinna kontroll ja ettevalmistamine. Montaa˛ielementide paigale asetamine, kinnitamine. Raudbetoondetailide monteerimine, paigale asetamine, toestamine ja rihtimine. Kinnitussõlmede ettevalmistamine. Troppimistööde tegemine. Materjalide peale- ja mahalaadimine, ladustamine ja paigaldamine. Tööohutus.

Praktiline tegevus: Tööohutuse     juhend.     Tutvumine    töökohaga.

Ehituskonstruktsioonide monteerija  peatööde operatsioonide väljaõppe. Tööde  teostamine   töökeskkonnas  praktikajuhendaja  juhendamisel.        Õpilane peab esitama otsuse tootmispraktika läbimise kohta 

Õppekeskkond: Teoreetiline väljaõpe toimub Ehitajate Koolituskeskuse õppeklassis.

Õppematerjalide loend: Õppetöös kasutatakse õpikuid, plakateid

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid: Vähemalt 80% osaletud õppetöös. Õpiväljundeid hindav meetod. Suuline eksam. Positiivseks sooritamiseks on vaja vähemalt 60% õigeid vastuseid. Kui õpiväljundid on saavutatud  ja  õpingute lõpetamise nõuded on täidetud ja hindamise läbinud positiivsele tulemusele antakse õpilasele ehituskonstruktsioonide monteerija  eriala tunnistus õppe läbimise kohta. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse tõend koolitusel osalemise kohta läbitud teemade lõikes.

 

 

 

Õppekava nimetus: Keskkonnatehnika lukksepp. Koostatud kutsestandardi veevärgilukksepa,

Õppekava rühm: ISCED klassifikaator: 070 tehnika, tootmine ja ehitus, üldine õppevaldkond. 0700 tehnika, tootmine ja ehitus, üldine õppesuund

Õpiväljundid: Õpilane mõõdab, lõikab ja painutab torusid, kasutades selleks käsi- ja elektrilisi tööriistu või masinaid. Paigaldab mitmesuguseid vee- ja kanalisatsioonitorustikke. Teeb vajalikud toruühendused. Isoleerib paigaldatud torustiku. Paigaldab koostöös kogunema kollegiga sanitaarseadmeid, kodutehnikat, veesüsteemide sõlmi ja sõlmede juurde kuuluvaid seadmeid.

Õpingute alustamise tingimused: Vajalik on normaalne füüsiline vorm ja soov töötada lukksepana. Keskkonnatehnika lukksepad töötavad peamiselt ehitusettevõttes või kinnisvara korrashoiuga tegelevates ettevõttetes. Nende peamine tööülesanne on vee- ja kanalisatsioonisüsteemide ningseadmete paigaldamine. Põhilised tegevused on torude lõikamine, ühendamine ja painutamine, monteerimine, isoleerimine.  

Õppe kogumaht: 120t (auditoorne töö 30t, praktika töökeskkonnas, toimub juhendatud õppimine 90t), maksumus 1500€

Õppe sisu

Kontaktõpe: Veevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemide tööpõhimõtted. Torumaterjalid (plast, vask, teras jne). Isolatsioonimaterjalid, nende eripära, paigaldamise tehnoloogiad. Erinevad veetöötlusseadmed ja nende kulutarvikud. Sanitaarseadmed, kodutehnika, veesüsteemide sõlmed ja seadmed.

Praktiline tegevus: Tööohutuse juhend. Tutvumine töökohaga.

Keskkonnatehnika lukksepa  peatööde operatsioonide väljaõppe. Tööde  teostamine töökeskkonnas praktikajuhendaja juhendamisel. Õpilane peab esitama otsuse tootmispraktika läbimise kohta    

Õppekeskkond: Teoreetiline väljaõpe toimub Ehitajate Koolituskeskuse õppeklassis.

Õppematerjalide loend: Õppetöös kasutatakse õpikuid, plakateid

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid: Vähemalt 80% osaletud õppetöös. Õpiväljundeid hindav meetod. Suuline eksam. Positiivseks sooritamiseks on vaja vähemalt 60% õigeid vastuseid. Kui õpiväljundid on saavutatud  ja  õpingute lõpetamise nõuded on täidetud ja hindamise läbinud positiivsele tulemusele antakse õpilasele keskkonnatehnika lukksepa  eriala tunnistus õppe läbimise kohta. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse tõend koolitusel osalemise kohta läbitud teemade lõikes.

 

 

 

Õppekava nimetus:  Elektrimonteerija. Koostatud kutsestandardi sisetööde elektrik,.

Õppekava rühm: ISCED klassifikaator: 071 Tehnikaalad, 0713 Elektrotehnika ja energeetika.

Õpiväljundid:  Elektrimonteerija paigaldab ja hooldab elektrijuhistike süsteeme, seadmeid mitmesugustes elamutes, hoonetes, tehnilistes rajatistes. Ta teeb tavapäraseid paigaldus- ja hooldustöid ning vastutab nende kvaliteedi eest. Paigaldab seadmed, elektritarvikud ja –juhistikke. Käivitab elektripaigaldised ja tarvikuid (hooldab ja remondib).

Õpingute alustamise tingimused: Vajalik on normaalne füüsiline vorm ja soov töötada elektrikuna. Sisetööde elektrikud paigaldavad ja hooldavad elektrijuhistike süsteeme, seadmeid mitmesugustes elamutes, hoonetes, tehnilistes rajatistes. Ta teeb tavapäraseid paigaldus- ja hooldustöid ning vastutab nende kvaliteedi eest.

Õppe kogumaht: 120t (auditoorne töö 30t, praktika töökeskkonnas, toimub juhendatud õppimine 90t), maksumus 1500€)

Õppe sisu

Kontaktõpe:  Elektriskeemide lugemine. Elektriskeemides tingtähistamine. Ühendamise ja lülitamise skeemid. Elektritarvikute ja –juhistike ning seadmete paigaldamine. Maanduste paigaldamine. Valgustite, lülitite, harukarpide ja juhtmete paigaldamine ja ühendamine vastavalt skeemile. Valgustuskilbi montaa˛iskeemi koostamine. Elektripaigaldiste ja tarvitite käit (hooldus- ja remont). Elektri- ja tuleohutusnõuded elektripaigaldustööde teostamisel.

Praktiline tegevus: Tööohutuse     juhend.     Tutvumine    töökohaga. Tööde  teostamine   töökeskkonnas  praktikajuhendaja  juhendamisel.        Õpilane peab esitama otsuse tootmispraktika läbimise kohta 

Õppekeskkond: Teoreetiline väljaõpe toimub Ehitajate Koolituskeskuse õppeklassis.

Õppematerjalide loend: Õppetöös kasutatakse õpikuid, plakateid

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid: Vähemalt 80% osaletud õppetöös. Õpiväljundeid hindav meetod. Suuline eksam. Positiivseks sooritamiseks on vaja vähemalt 60% õigeid vastuseid. Kui õpiväljundid on saavutatud  ja  õpingute lõpetamise nõuded on täidetud ja hindamise läbinud positiivsele tulemusele antakse õpilasele elektrimonteerija eriala tunnistus õppe läbimise kohta. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse tõend koolitusel osalemise kohta läbitud teemade lõikes

 

 

 

Õppekava nimetus:  Troppija.

Õpiväljundid: Koolituse lõpetanu oskab troppida, teostab lastide troppimist peale- ja mahalaadimisel, ladustamisel ja paigaldamisel. Annab signaalid kraanajuhile, valib vajalikud koormahaardeseadmed ja taara.

Õpingute alustamise tingimused: Vajalik on normaalne füüsiline vorm.

Õppe kogumaht: 40 (auditoorne töö 16, praktika töökeskkonnas, toimub juhendatud õppimine 24), maksumus 600€

Õppe sisu: 

Kontaktõpe:  Koormahaardeseadmed, abiseadmed ja taara. Lastide troppimise ja mahapanemise- ning ladustamistööde  teostamine. Signaalide tundmaõppimine. Tööohutus

Praktiline tegevus: Tööohutuse     juhend.     Tutvumine    töökohaga. Tööde  teostamine   töökeskkonnas  praktikajuhendaja  juhendamisel.        Õpilane peab esitama otsuse tootmispraktika läbimise kohta 

Õppekeskkond: Teoreetiline väljaõpe toimub Ehitajate Koolituskeskuse õppeklassis.

Õppematerjalide loend: Õppetöös kasutatakse õpikuid, plakateid

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid: Vähemalt 80% osaletud õppetöös. Õpiväljundeid hindav meetod. Suuline eksam. Positiivseks sooritamiseks on vaja vähemalt 60% õigeid vastuseid. Kui õpiväljundid on saavutatud  ja  õpingute lõpetamise nõuded on täidetud ja hindamise läbinud positiivsele tulemusele antakse õpilasele troppija eriala tunnistus õppe läbimise kohta. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse tõend koolitusel osalemise kohta läbitud teemade lõikes

 

 

Lektorite nimed:

O.Kuzin (tehnik-ehitaja) – 20.a täiskasvanute  koolituse kogemus

A.Tamm (tehnik-mehaanik) - 10.a täiskasvanute koolituse kogemus