Koolituse algus 2021 aastal: 18.01.2021. 15.03.2021, 10.05.2021.

Koolituse kestus on akadeemilistes tundides (45 minutit)

 

- käsikaarkeevitus või poolautomaatkeevitus. Õppe kogumaht 3 nädalat, 90t (auditoorne töö teooria 30t, praktiline töö kooli õppetöökojas, toimub juhendatud õppimine 60t). Maksumus 1350€.

- käsikaarkeevitus ja poolautomaatkeevitus. Õppe kogumaht 4 nädalat, 120t (auditoorne töö 30t, praktiline töö kooli õppetöökojas, toimub juhendatud õppimine 90t). Maksumus 1800€,

- käsikaarkeevitus, poolautomaatkeevitus, TIG-keevitus. Õppe kogumaht 5 nädalat, 150t (auditoorne töö 30t, praktiline töö kooli õppetöökojas, toimub juhendatud õppimine 120 t).Maksumus 2400€,

KEEVITAJA KOOLITUS

Õpiväljundid: Koolituse lõpetanu teab keevitusviise, keevitusliiteid, ning peamisi keevitusasendeid, tehnikat ja keevituse tehnoloogiat ning oskab seda oma töös rakendada. Valib keevitusre˛iime. Teab ja tunneb keevitusvigu ning hälvinguid, oskab neid kõrvaldada ja vältida. Koolitatav teab kutsealase tööohutuse nõudeid ja oskab kasutada isiklikke kaitsevahendeid.

Õpingute alustamise tingimused: täiskasvanud , kes soovivad omandada keevitaja eriala ja kursuse läbimise järel asuda tööle, ehitusvaldkonnas töötavad ilma erialase hariduseta ehitustöölised

Õppe sisu: Tööjooniste lugemine. Metalliõpetus. Materjaliõpetus. Keevituse seadmed. Keevituse tehnika ja tehnoloogia. Keevitusõmbluste ja liidete liigid. Deformatsioonid ja pinged keevitamisel. Kvaliteedi kontrollimine ja defektide parandamine. Tööohutuse nõuded, tuleohutus, elektriohutus, ohutegurid.

Käsi- ja poolautomaatkeevitusel - keevitusseadmete seadistamine ja re˛iimi valimine. Keeviskaare ergutus. Sirgjooneliste vallide pealekeevitamine. Keevitustööde tegemine ja detailide järeltöötlemine. Põkkõmbluste ja nurkõmbluste keevitamine all-asendis, vertikaal- ja horisontaalasendites. Pööratav toru keevitamine. Defektide parandamine

TIG-keevitusel õpilane keevitab põkkliitedid, nurkliiteid sulamata elektroodiga inertgaasis õhukesest lehtterasest metallkonstruktsioone ning torude õmblusejuur. Defektide parandamine. Keevitustööde teostamine praktikajuhendaja juhendamisel.

Õppekeskkonna kirjeldus: teoreetiline väljaõppe toimus Ehitajate Koolituskeskuse õppeklassis ja praktika keevitustöökojas, kus on olemas kõik vajalik praktilisteks töödeks.

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid: Vähemalt 80% osaletud õppetöös ja omandanud õpiväljundid, hindamismeetodteooria test ja praktiline lõputöö. Kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud ning hindamise läbinud positiivsele tulemusele antakse õppijale Ehitajate Koolituskeskuse tunnistus keevitaja eriala koolituse läbimise kohta. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse tõend koolitusel osalemise kohta läbitus teemade lõikes

Ühepäevane keevitaja sertifitseerimise eksam (kontroll-liite keevitamine ja  katsetused valitud protsessiga)  maksab 300€ (mis tahes päeval)  

 

KEEVITAJA TÄIENDKOOLITUS SERTIFIKAADI TAOTLEMISEKS ALGAB EMASPÄEVITI.

111 – käsikaarkeevitus,                                                                       

135, 136, 138 – poolautomaatkeevitus,                                            

141- TIG-keevitus,

311- gaaskeevitus 

Õppe kogumaht 1 kuni 4 päeva: 24t (auditoorne töö 6t, praktiline töö õppetöökojas, toimub juhendatud õppimine 18t), maksumus 90€ kuni 360€

Õppe eesmärk: Koolituse tulemusel keevitaja on omandanud teadmised  EVS-EN ISO 9606-1 alusel sertifikaadieksamile saamiseks.

Õpiväljundid: Koolituse lõpetanu on omandanud vajalikud keevitaja teadmised ja oskused EVS-EN ISO 9606-1-2013 alusel. Rakendab oma töös efektiivselt kursusel õpitud. Teab keevitusvigu ning hälvinguid, oskab neid kõrvaldada ja vältida. Koolitatav teab kutsealase ohutustehnika nõudeid ja isiklikke kaitsevahendeid ning oskab neid kasutada.

Õpingute alustamise tingimusedkeevitamisega tegelevad täiskasvanud, kellele tööülesannete täitmiseks on vajalik sertifikaat.

Õppe sisu: Keevitajate atesteerimise põhialused EVS-EN ISO 9606-1-2013 järgi. Keevisõmbluste defektid EVS-EN ISO 6520-1 järgi. Kvaliteedi tasemete määramine keevitusvigade  EVS-EN ISO 5817:2014 järgi

Praktiline tegevus:  Tööohutus alane juhendamine. Töökoha korraldamine. Praktiline keevitamine valitud protsessiga vastavalt WPS-ile. Keevisõmbluse kvaliteedi visuaalne kontroll, defektid, keevitusvead. Defektide parandamine. 

Lektorite nimed:

A.Tamm (tehnik-mehaanik) -  10.a täiskasvanute koolitamise kogemus,

I. Mokrik (keevitaja) - 3.a täiskasvanute koolitamise kogemus.

T.Karaganova

L.Zihlyaev