Erialad:  - müürsepp,

               - betoneerija, sarrustaja,

               - ehituspuusepp

 

Koolituse algus 2021 aastal: 18.01.2021, 01.02.2021, 15.02.2021, 01.03.2021, 15.03. 2021, 29.03.2021, 12.04.2021, 26.04.2021, 10.05.2021, 24.05.2021, 07.06.2021, 21.06.2021, 05.07.2021, 19.07.2021, 02.08.2021, 16.08.2021, 30.08.2021, 13.09.2021, 27.09.2021, 11.10.2021, 25.10.2021, 08.11.2021, 22.11.2021, 06.12.2021, 20.12.2021.  

Koolituse kestus on akadeemilistes tundides (45 minutit)

Võib alustada koolituse muudel sobivatel aegadel.

 

 

Õppekava nimetus: Müürsepp. Koostatud kutsestandardi müürsepp, 

Õppekava rühm: ISCED klassifikaator: 073 Arhitektuur ja ehitus, 0732 Ehitus ja tsiviilrajatised.

Õpiväljundid: Koolituse lõpetanu iseseisvalt korraldab oma töökoha ning täidab kvaliteetselt tööülesandeid. Oskab kandvate ja mittekandvate konstruktsioonide  laduma,  hüdroisolatsiooni paigaldama. Oskab müüritiste ja postide laduma, vuukima.

Õpingute alustamise tingimused: Vajalik on normaalne füüsiline vorm ja soov töötada müürsepana. Müürsepp on oskustööline, kes töötab ehitusettevõttes. Müürsepa peamised tööülesande on konstruktsioonide, müüritiste laadumine ja ümberlaadumine. 

Õppe kogumaht: 120t (auditoorne töö 30t, praktika kooli õppetöökojas, toimub juhendatud õppimine 90t), maksumus 1800€

Õppe sisu: 

Kontaktõpe: Vundamentide aluspinna ettevalmistamine. Konstruktsioonide ladumine. Erinevatest materjalidest müürituste ladumine,  postide ladumine, vuukimine. Hüdroisolatsiooni paigaldamine. Müüritiste hooldamine ja kaitsmine keskkonnamõjude eest. Müüritiste taastamine ja ümberehitamine. Troppimistööde tegemine. Tööohutus.

Praktiline tegevus: Müüritiste ladumine, postide ladumine. Müüritiste vuukimine. Hüdroisolatsiooni paigaldamine. Tehtud töö kvaliteedi kontrollimine. Tööde teostamine praktikajuhendaja juhendamisel. Proovitöö sooritamine.  

Õppekeskkond: Teoreetiline väljaõpe toimub Ehitajate Koolituskeskuse õppeklassis ja praktiline töö toimub kooli töökojas, kus on olemas kõik vajalik praktilisteks töödeks.

Õppematerjalide loend: Õppetöös kasutatakse õpikuid, plakateid

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid: Vähemalt 80% osaletud õppetöös. Õpiväljundeid hindav meetod. Suuline eksam. Positiivseks sooritamiseks on vaja vähemalt 60% õigeid vastuseid. Kui õpiväljundid on saavutatud  ja  õpingute lõpetamise nõuded on täidetud ja hindamise läbinud positiivsele tulemusele antakse õpilasele müürsepa eriala tunnistus õppe läbimise kohta. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse tõend koolitusel osalemise kohta läbitud teemade lõikes.

 

 

 

Õppekava nimetus: Betoneerija, sarrustaja. Koostatud kutsestandardi betoonkonstruktsioonide ehitaja,

Õppekava rühm: ISCED klassifikaator: 073 Arhitektuur ja ehitus,0732 Ehitus ja tsiiviilrajatised

Õpiväljundid: Koolituse lõpetanu korraldab iseseisvalt oma töökoha ning täidab kvaliteetselt tööülesandeid. Teab vundamentide ehitust, betoonpõrandate ehitust ja betoonitööde tegemist. Oskab ettevalmistada aluspinnad betoonitööde tegemiseks. Paigaldada hüdroisolatsiooni ja soojusmaterjali. Oskab valmistada raketised. Armatuuri sidumine ja raketise kinnitamine, kasutades abivahenditena abiraudu ja fiksaatoreid. Lahtirakestamine. Teab armatuuri otstarve, tähtsus betoonkonstruktsioonis. Teab betooni järelhooldust.

Õpingute alustamise tingimused: Vajalik on normaalne füüsiline vorm ja soov töötada antud erialal. Betoneerija, sarrustaja on oskustöötaja, kes võib töötada nii ehitusettevõttes kui ka betoonelemente valmistavas tehases.

Õppe kogumaht: 120t (auditoorne töö 30t, praktika töökeskkonnas, toimub juhendatud õppimine 90t), maksumus 1500€

Õppe sisu: 

Kontaktõpe: Vundamentide ehitus – aluspinnase ettevalmistamine vundamentide ehitamiseks; hüdroisolatsiooni ja soojustamismaterjali paigaldamine; vundamenti raketiste paigaldamine ja toestamine; sarrustamine; betoneerimine ja betooni tihendamine. Betoonpõrandate ehitamine – aluspindade ettevalmistamine betoonpõrandate ehitamiseks; raketiste ja vuugiprofiilide paigaldamine ja toestamine; sarrustamine; põranda betoneerimine; lahtirakestamine; vuukide lõikamine ja tätmine; betoonpõrandate järelhooldus. Betoonitööde tegemine – seinte; vahelagede, postide ehitamiseks.

Praktiline tegevus: Tööohutuse     juhend.     Tutvumine    töökohaga.       Betoneerija, sarrustaja peatööde operatsioonide väljaõppe. Tööde  teostamine   töökeskkonnas  praktikajuhendaja  juhendamisel.       Õpilane peab esitama otsuse tootmispraktika läbimise kohta    

Õppekeskkond: Teoreetiline väljaõpe toimub Ehitajate Koolituskeskuse õppeklassis.

Õppematerjalide loend: Õppetöös kasutatakse õpikuid, plakateid.

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid: Vähemalt 80% osaletud õppetöös. Õpiväljundeid hindav meetod. Suuline eksam. Positiivseks sooritamiseks on vaja vähemalt 60% õigeid vastuseid. Kui õpiväljundid on saavutatud  ja  õpingute lõpetamise nõuded on täidetud ja hindamise läbinud positiivsele tulemusele antakse õpilasele betoneerija, sarrustaja eriala tunnistus õppe läbimise kohta. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse tõend koolitusel osalemise kohta läbitud teemade lõikes.

 

 

 

Õppekava nimetus: Ehituspuusepp. Koostatud kutsestandardi ehituspuusepp, 

Õppekavarühm: ISCED klassifikaator: 073 Arhitektuur ja ehitus, 0732 Ehitus- ja tsiiviilrajatised

Õpiväljundid: Koolituse läbinu korraldab iseseisvalt oma töökoha ning täidab kvaliteetselt tööülesandeid. Teab puidu töötlemise põhioperatsioonid. Oskab erinevad puitkonstruktsioonide valmistada, monteerida, paigaldada. Teab seinakarkasside ehitust ning laudpõrandate ehitust. Oskab paigaldada soojus- ja isolatsioonimaterjalid.

Õpingute alustamise tingimused: Vajalik on normaalne füüsiline vorm ja soov töötada antud erialal. Ehituspuusepp on oskustööline, kes töötab ehitusettevõttes või puitkonstruktsioonide tööstusliku valmistamisega tegelevas ettevõttes

Õppe kogumaht: 120t (auditoorne töö 30t, praktika töökeskkonnas, toimub juhendatud õppimine 90t), maksumus 1500€

Õppekava sisu: 

Kontaktõpe: Puitliidete valmistamine. Puitraketiselementide ühendamise viisid.  Puitraketiste valmistamine, monteerimine, paigaldamine. Katusekonstruktsioonide ehitamine. Katusesõrestike monteerimine. Välis- ja siseseinte ning vahelagede ehitamine. Laudpõrandate ehitus. Hoone sise- ja välisvooderduse paigaldamine. Soojus- ja isolatsioonimaterjalide paigaldamine. Puitkonstruktsioonide antiseptiline töötlemine ning puidu süttimisvastane kaitse.

Praktiline tegevus: Tööohutuse     juhend.     Tutvumine    töökohaga.       Puusepa peatööde operatsioonide väljaõppe.  Puusepatööde  teostamine   töökeskkonnas  praktikajuhendaja  juhendamisel.      

Õppekeskkond: Teoreetiline väljaõpe toimub õppeklassis.

Õppematerjalide loend: Õppetöös kasutatakse õpikuid, plakateid.

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid: Vähemalt 80% osaletud õppetöös. Õpiväljundeid hindav meetod. Suuline eksam. Positiivseks sooritamiseks on vaja vähemalt 60% õigeid vastuseid. Kui õpiväljundid on saavutatud  ja  õpingute lõpetamise nõuded on täidetud ja hindamise läbinud positiivsele tulemusele antakse õpilasele ehituspuusepa eriala tunnistus õppe läbimise kohta. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse tõend koolitusel osalemise kohta läbitud teemade lõikes.

 

 

 

Lektorite nimed:

H. Vetik (mäeinsener) - 10.a täiskasvanute koolituse kogemus.

O. Kuzin (tehnik-ehitaja) – 20.a täiskasvanute  koolituse kogemus,